Door Herman van den Bosch


“Met bollen en bloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, emissieloos, klimaatneutraal en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit.”

Zie hier de ‘missie’ die de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur, samen met Greenport en Wageningen University & Research heeft geformuleerd. Doel is de bloembollenteelt gereed te maken voor de toekomst, met 2030 als stip op de horizont. De sector telt ongeveer 1500 bedrijven en omvat 25.000 ha. 60% van alle bloembollen ter wereld komt uit Nederland. De exportwaarde is € 1,6 miljard.

Makkelijk zal de realisering van de missie niet zijn. De druk om het beschikbare areaal voor andere doelen te gebruiken is groot, alternatieven voor chemische bestrijdingsmiddelen komen minder snel op de markt dan gewenst, de kwaliteit van het oppervlaktewater gaat achteruit. Natuurlijke hulpbronnen raken uitgeput, de biodiversiteit staat onder druk en de bodem wordt steeds zwakker. Bovendien krijgen telers krijgen vaker te maken met de gevolgen van extreem weer. Het huidige landbouwsysteem is niet tegen deze bedreigingen opgewassen.  Nodig is een nieuwe teeltwijze met aandacht voor een gezonde omgeving en de juiste balans binnen het hele ecosysteem.

Het is de bedoeling dat de gegevens van zo veel mogelijk boeren en telers gezamenlijk worden geanalyseerd, waardoor ook big data intrede doet in de agrarische sector.

Wageningen University & Research werkt met een aantal bedrijven samen om de technologie te verbeteren om zowel de duurzaamheid, de winstgevendheid als de gebruiksvriendelijkheid van precisielandbouw te verhogen.

Officieel gecertificeerd  en gelicentieerd als advance installer van SMA en voor installation and commissioning van opslagsystemen van TESVOLT

Samen zullen de benoemde maatregelen ervoor zorgen dat de missie zoals die aan het begin van deze post is beschreven realiteit wordt.

De foto’s van de bloemen en het bovenstaande schema zijn alle afkomstig uit het katern Ambitie: Op naar een vitale teelt in 2030Meer lezen van Herman van den Bosch? Bezoek dan zijn website. Hier verschijnen maandelijks nieuwe blogs van Van den Bosch over o.a. duurzaamheid en innovatie. 

Een integrale aanpak

De missie betekent geen radicale koerswijziging. Telers in de bollenstreek werken allang aan duurzaamheid en kwaliteit. In een eerdere blogpost heb ik bijvoorbeeld de groei van het aantal zonnepanelen op bedrijfsgebouwen besproken. Wat de plannen onderscheidt is de integrale aanpak. Maatregelen worden in samenhang uitgevoerd uitgaande van heldere doelen zoals beschreven in de missie.

Zoals blijkt uit het onderstaande schema, kunnen deze maatregelen worden gerangschikt onder de noemers vergroten weerbaarheid van het gewas, innovatie en versterking natuurlijk kapitaal (biologische aanpak).

Focus op weerbaarheid, innovatie en natuurlijk kapitaal
De nota Op naar een vitale teelt in 2030 bevat een samenhangend pakket van maatregelen die de sector zelf kan nemen. Het gaat behalve om het gebruik van duurzame energie, het voorkomen van CO2-emissie, de verbetering van de gezondheid van de plant, steeds meer om de kwaliteit van de bodem, het ecosysteem van micro-organismen die rond de bollen en hun wortels in de bodem leven.

Nieuwe energie-neutrale teelttechnieken zullen de weerbaarheid van de bloembollen zelf vergroten. Nu worden nieuwe bollen vooral geteeld vanuit bollen die al jarenlang in productie zijn. In de toekomst wordt het kweekmateriaal in een laboratorium geteeld. Door het slechts een seizoen te gebruiken, is het gegarandeerd ziektevrij. Dit is gelet op de strengere eisen in de importerende landen van groot belang. 

De bollenteelt zal steeds meer een ‘biologisch’ karakter krijgen Dit gebeurt onder andere door de bestrijding van ziekten met mechanische, fysische en biologische methoden, aangevuld met groene gewasbeschermingsmiddelen. 

Bloembollenvelden zijn van levensbelang voor de voedselvoorziening van vlinders, bijen en andere bestuivers en ze zijn een veilige broedplek voor vogels.


Precisielandbouw
De bollenteelt loopt voorop in de ontwikkeling van precisielandbouw. Deze houdt in dat gewassen, maar ook individuele dieren, de behandeling krijgen die ze nodig hebben. Voor elke m2 grond kan worden vastgesteld welke en hoe veel meststoffen en eventuele bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Dit draagt bij aan een beter milieu en kostenbesparing voor de boer. Het in beeld brengen van de bodemeigenschappen gebeurt met behulp van GPS, zelfrijdende wagens, drones en sensoren.

de bollenstreek vindt zichzelf opnieuw uit

0252-516420

Bereikbaar tot 21:00

EXPIRION B.V. 

Experts in Solar
Van de Woestijneheem 37

2182 WL Hillegom
T: 0252-516420
E: info@expirion.nl

​KvK-nummer: 72002492

​​

© EXPIRION B.V. 2013-2019